روز جهانی قدس

امید نسل رنجور

عامل قیام فلسطین جمهوری اسلامی نیست؛ عامل قیام و انتفاضه فلسطینی، رنجها و غم‌های متراکم شده در وجود نسل جوان فلسطینی است که امروز با