استاد_پناهیان

زندگیِ شیرینی خواهیم داشت؛اگر….

زندگیِ شیرینی خواهیم داشت؛اگر…. هرچه در زندگی بتوانیم خودخواهی خودمان را کم کنیم؛ زندگیِ شیرین تری خاهیم داشت. سعی کنیم به جای پرداختن به عیوبطرف

پیش نیاز دینداری آسان کودکان

پیش نیاز دینداری آسان کودکان کافیست قبل از آموزش عقاید دینی؛ فرزندانمان را مودب بار بیاوریم. خواهیم دید مومن شدن و دینداری چقدر برای فرزندان