19 اردیبهشت 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

آسیب دانش

امام على عليه السلام می فرمایند اساس دانش ، نرمش است و آسيب آن ، خشونت بحارالأنوار : ج 2 ص 58

خشم هم نشين بسيار بدى است

امام على عليه السلام می فرمایند خشم هم نشين بسيار بدى است: عيب ها را آشكار، بدى ها را نزديك و خوبى ها را دور