10 آبان 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

تنبیه کودک ممنوع!

تنبیه کودک ممنوع! کودکان باید والدین خویش را به دلیل اینکه مسئول زندگی و خانواده هستند؛ احترام کنند. درحالی که با تنبیه کردن، این احترام