14 بهمن 1402 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

خواندن قرآن

سیر نمایشگاهی تا پروانگی توی سخت ترین لحظه ها از مطالعه دست بر نمی داشت. یکبار که برای مبارزه با اشرار به جنوب کرمان می

اذان و اقامه

سیر نمایشگاهی تا پروانگی چند دقیقه بیشتر به جلسه شان با رئیس جمهور روسیه باقی نمانده بود. موقع اذان که شد همان جا با صدای

بین مردم

سیر نمایشگاهی تا پروانگی هر بار که به کرمان که میآمد، نگران امنیتش بودیم و می ترسیدیم ترورش کنند. خودش اما مدام به بقیه تذکر

مادر شهید

سیر نمایشگاهی تا پروانگی خبر دادند که مادر یکی از شهدا می خواهد به دیدارش بیاید. با ناراحتی گفت : چرا ایشان به دیدار من

عکس امام خمینی

سیر نمایشگاهی تا پروانگی بار اول که عکس امام را دید. تا ساعتها نتوانست از آن چشم بردارد. چیزی در آن عکس سیاه و سفید

تقسیم غذا با برادرش

سیر نمایشگاهی تا پروانگی نه سال بیشتر نداشت. یک روز با ناراحتی به مادرش گفت که دلش نمی خواهد ظرف غذای مدرسه اش، با حسین