آخرت

مال و فرزند و عمل صالح

امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند: مال و فرزند، مزرعه دنياست و عمل صالح، مزرعه آخرت. خطبه۲۳ نهج البلاغه

داروی ثمر بخش

امیرالمومنین (ع) صدقه دادن دارویی ثمر بخش است و کردار بندگان در دنیا، فردا در پیش روی انان جلوه گر است حکمت۷ نهج البلاغه