نهج_البلاغه

دوست

امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند: دوستت را چندان دوست مدار بسا كه روزى دشمنت شود و دشمنت را چندان دشمن مدار بسا كه روزى دوستت

جايی برای دوستی باقی گذار

امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند: ‌اگر خواستی از برادرت جدا شوی، جايی برای دوستی باقی گذار، تا اگر روزی خواست به سوی تو باز گردد

شادمانی و اندوه مؤمن

امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند: شادمانی مؤمن در رخسار اوست و اندوه وی در دلش است. نهج البلاغه-حکمت 333

صله رحم

امام علی علیه السلام فرمودند: خداوند صله رحم را براي فراواني خويشاوندان واجب کرد. نهج البلاغه-حکمت ۲۵۲

حق پدر بر فرزند

امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند: حق پدر بر فرزند این است که از او در هر کاری جز معصیت خدا فرمان برداری کند. نهج البلاغه-حکمت399

رفتار با مردم

امام علي علیه السلام با مردم چنان رفتار کنید که اگر مردید بر شما بگریند، و اگر زنده ماندید به شما عشق بورزند. نهج البلاغه