الطفل الذي یتربی علی ارتیاد المسجد

الطفل الذي یتربی علی ارتیاد المسجد، تکون نشأته الدینیة أقوی؛ ویتشبع منذ الصغر بعبق روحانیة بیت الله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *